آگهی مناقصه امور خدماتی در سال 1399 - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1398

آگهی مناقصه امور خدماتی در سال 1399

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش عالی محلات:

مرکز آموزش عالی محلات در نظر دارد، قرارداد انجام امور خدماتی خود را در سال 1399 از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. شرکت ها میتوانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک ( ستاد) و تکمیل فرمهای مربوطه در سامانه مذکور و نیز ارائه آن به امور اداری مرکز در مناقصه شرکت نمایند.

تلفن تماس:43242411-086 داخلی2458