آگهی مناقصه تکمیل مسجد مرکز - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 31 فروردین 1399

آگهی مناقصه تکمیل مسجد مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی :

مرکز آموزش عالی محلات در نظر دارد ، تکمیل مرحله اول مسجد خود را در سال 1399 از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.شرکت ها می توانند.از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری نسبت به دریافت اسناد مناقصه سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) و تکمیل فرمهای مربوطه در سامانه مذکور و نیز ارائه آن به امور اداری مرکز در مناقصه شرکت نمایند.